LEGEA nr.50 din 29 iulie 1991
privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor.

LEGEA nr.10 din 18 ianuarie 1995
privind calitatea în constructii
- Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor.
- Se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora - indiferent de forma de proprietate sau destinatie - denumite în continuare constructii, precum si lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora
- Se instituie sistemul calitatii în constructii, care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare, în scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului înconjurator
- Sistemul calitatii în constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, regulamente, proceduri si mijloace, care concura la realizarea calitatii constructiilor în toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora.
- Certificarea calitatii produselor folosite în constructii se efectueaza prin grija producatorului, în conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii.

HOTARARE DE GUVERN nr.272
pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii în constructii.

OG nr. 38/1998
privind activitatea de acreditare si infrastructura pentru evaluarea conformitatii.

LEGEA nr. 608 din 31 octombrie 2001
privind evaluarea conformitatii produselor - stabileste cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementarilor tehnice, evaluarea conformitatii si supravegherea pietei pentru produsele introduse pe piata si/sau utilizate în Romania, din domeniile reglementate
- Autoritatile competente elaboreaza reglementari tehnice, cu respectarea principiilor internationale privind libera circulatie a bunurilor în comertul intern si international
- Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piata si/sau de utilizarea produselor din domeniul reglementat, are obligatia sa asigure:
a) proiectarea si realizarea produselor, respectand cerintele esentiale;
b) intocmirea si detinerea dosarului tehnic, în forma, scopul si pe perioada prevazute de reglementarile tehnice;
c) aplicarea procedurilor pentru evaluarea conformitatii produselor cu cerintele esentiale, prevazute de reglementarile tehnice;
d) intocmirea declaratiei de conformitate, detinerea rapoartelor de incercare, a certificatelor sau a altor documente ce atesta conformitatea, dupa caz;
e) aplicarea marcajului de conformitate, dupa caz.
- conformitatea produselor cu cerintele esentiale este atestata prin declaratia de conformitate întocmita de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia, prin rapoartele de încercare sau prin certificatele de conformitate emise de laboratoare ori de organisme de certificare sau inspectie, alese de producator, conform procedurilor de evaluare, si prin marcajul de conformitate, potrivit reglementarilor tehnice aplicabile
- Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a celor vinovati.

HOTARARE DE GUVERN nr.71/2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizeaza in procesul de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate prevazute in Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate CS

HOTARARE DE GUVERN nr.487/2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea nationala a laboratoarelor de incercari precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevazute in Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor.

HOTARARE DE GUVERN nr. 1198 din 24 octombrie 2002
privind aprobarea Normelor de igiena a produselor alimentare (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 866 din 2 decembrie 2002).

HOTARARE DE GUVERN nr.1587/2002
privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania, statele membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeana OG nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare nationala.

LEGEA nr. 245/2002
pentru aprobarea ordonantei 38/1998 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii

Ordinul MIR nr.317/2002
privind aprobarea Statutului-cadru al organismului national de acreditare

Ordinul MIR nr.342/2002
privind aprobarea Cartii Albe a Infrastructurii Calitatii si Evaluarii Conformitatii Produselor

Ordinul MIR nr.354/2003 privind recunoasterea Asociatiei de Acreditare din Romania - RENAR ca organism national de acreditare

OG nr.71/2003
pentru modificarea si completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor

LEGEA nr.503/2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor

OG nr.3/2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor si organismelor pentru evaluarea conformitatii

LEGEA nr. 245 din 09/06/2004
privind securitatea generala a produselor Adopta Directiva nr. 2001/95/CE prevede: producatorii sunt obligati sa puna pe piata numai produse sigure
- are ca scop asigurarea consumatorilor ca produsele puse pe piata sunt sigure;
- un produs va fi considerat sigur din punct de vedere al aspectelor reglementate de dispozitiile legislatiei nationale atunci cand, in absenta prevederilor comunitare specifice privind reglementarea produsului in cauza, el este conform cu reglementarile nationale ale Romaniei ori ale statului membru pe teritoriul caruia este comercializat;
- un produs este considerat sigur din punct de vedere al riscurilor si al categoriilor de riscuri reglementate de standardele nationale neobligatorii relevante atunci cand este conform cu standardele nationale neobligatorii care transpun standarde europene, a caror referinta este publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene. Referintele acestor standarde nationale armonizate sunt publicate de catre Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO)
- conformitatea unui produs cu criteriile care au in vedere garantarea obligatiei generale de securitate, nu impiedica autoritatile competente sa ia masurile corespunzatoare pentru a impune restrictii privind punerea sa pe piata sau sa ceara retragerea de pe piata ori returnarea produsului, daca produsul se dovedeste periculos.
- prezinta sanctiuni pentru incalcarea dispozitiilor prezentei legi; incalcarea atrage, dupa caz, raspunderea civila, disciplinara, contraventionala sau penala a celor vinovati.

LEGEA nr.412 din 18 octombrie 2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor (publicat in MO nr.990 din 27-10-2004)

LEGEA nr.150 din 2004
privind siguranta alimentelor
- reprezinta baza pentru asigurarea unui nivel înalt de protectie a sanatatii oamenilor si a intereselor consumatorilor in ceea ce priveste alimentele, tinand cont de diversitatea ofertei alimentare, incluzand si produsele traditionale, precum si functionarea eficienta a pietei interne.
- stabileste principii si responsabilitati comune, mijloacele de a asigura o baza stiintifica solida, cerinte si proceduri organizatorice eficiente pentru a sustine luarea celor mai potrivite decizii în domeniul sigurantei alimentelor si a hranei pentru animale
- stabileste principiile generale care se aplica alimentelor si hranei pentru animale, în general, si sigurantei acestora, în special.
- stabileste proceduri cu privire la problemele care au un impact direct sau indirect asupra sigurantei alimentelor si a hranei pentru animale.
- prevederile legislatiei in domeniul alimentelor se aplica în toate etapele productiei, procesarii si distributiei alimentelor sau hranei pentru animale destinata sau administrata animalelor pentru productia de alimente
- alimentele si hrana pentru animale importate trebuie sa fie in conformitate cu cerintele legislatiei în domeniul alimentelor sau cucele prevazute în acordurile încheiate între Romania si tara exportatoare.

PROGRAMUL DE CRESTERE A COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE

HOTARARE nr.357 din 18 martie 2004
privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale
- mecanismul de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Program consta în stabilirea categoriilor de activitati, a conditiilor de eligibilitate a beneficiarilor, a criteriilor de eligibilitate a proiectelor, precum si a procedurii de acordare a sprijinului financiar.
- categoriile de activitati finantate de la bugetul de stat în cadrul Programului sunt:
a) implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii si/sau a sistemelor de management de mediu; b) implementarea si certificarea sistemelor de management al sanatatii si sigurantei ocupationale, sistemelor de management pentru responsabilitate sociala si de igiena alimentara si/sau sistemelor de management al securitatii informatiei;
- Beneficiarii Programului sunt agenti economici cu activitatea principala industrie prelucratoare, conform sectiunii D din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.656/1997, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002

LEGEA nr. 245 din 18 iulie 2005
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat.

HOTARARE DE GUVERN nr. 1247 din 13 octombrie 2005
privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale
- prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, s-a initiat cadrul legal pentru sprijinirea operatorilor economici in vederea cresterii competitivitatii acestora.
- cadrul legal de desfasurare a activitatilor concrete in cadrul acestui Program, prevazut initial prin Hotararea Guvernului nr.1570/2002, a fost modificat si imbunatatit continuu functie de necesitatile rezultate în urma experientei acumulate in cei cca. 2,5 ani de derulare a sa, prin aprobarea unei noi hotarari, respectiv Hotararea Guvernului nr.357/2004 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale, cu modificarile ulterioare.
- se propune finantarea de la buget în proportie de 75% numai pentru implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii si/sau a sistemelor de management de mediu, a caror implementare este imperios necesara avand in vedere integrarea României în Uniunea Europeana.

ORDIN MEC nr. 137 din 1 aprilie 2005
privind organizarea si functionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, precum si a modului de gestionare a activitatii.

Nota de fundamentare - H.G. nr. 1247/13-10-2005


H.G. nr.1247/2005 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale Publicata în M.Of. nr. 952/26-10-2005

LEGISLATIA COMUNITATII EUROPENE PRIVIND SISTEMUL HACCP


pana in anul 2004
- Directiva 92/46 privind procesarea laptelui
- Directiva 93/43 privind igiena alimentelor
- Directiva 94/356 privind produsele din peste
- Directiva 2001/471 privind HACCP la prelucrarea carnii
- Directiva 93/43 privnd igiena alimentelor

din anul 2004

- Reglementarea 852/2004 privind igiena alimentelor
- Reglementarea 853/2004 privind reguli specifice de igiena pentru alimente de origine animala
- Reglementarea 854/2004 privind controlul oficial al carnii
- Reglementarea 882/2004 privind controlul oficial al nutreturilor si alimentelor.

LEGISLATIA DIN ROMANIA PRIVIND SISTEMUL HACCP
- Hotararea de Guvern nr. 1198/2002 privind aprobarea Normelor de igiena a produselor alimentare
- Legea nr.54/2002 de aprobare a Ordonantei de Urgenta nr.97/2001privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor
Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1956/1995 privind normele pentru introducerea HACCP in industria alimentara
Hotararea de Guvern nr. 1196/2002 privind controlul oficial al alimentelor.
- Legea nr. 150/2004 privind Siguranta alimentelor
Hotararea de Guvern nr. 924/2005

LEGISLATIA DIN ROMANIA PRIVIND SISTEMUL OHSAS

Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca.
Decretul 956 privind promulgarea Legii securitatii si sanatatii in munca.

Parteneri

bvqicertindglcrocertsgssimtexsractuv